Video

 

Ghi nhận ngày đầu trở lại Thánh lễ trực tiếp tại Giáo Xứ TÂN PHƯỚC | Hạt Phú Thọ | ngày 09 5 2020