Hạnh Các Thánh – Tháng 8

THÁNG 8

HẠNH CÁC THÁNH 
THEO NĂM PHỤNG VỤ


Khải Huyền 7, 9-14

do linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT, Ðàlạt phụ trách