CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN-A

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN năm A

 Mt 22,15-21

“Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa

 thì hãy trả cho Thiên Chúa” (Mt 22,21)

Suy niệm: Của ai trả lại cho người đó, đó là luật công bằng. Con người chúng ta, những gì chúng ta có, những gì chúng ta đang hưởng… Tất cả đều phát xuất từ Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta và cả muôn loài đều qui hướng về Thiên Chúa, phải trả lại cho Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con được mang bản tính của Cha, chúng con là hình ảnh của Cha. Xin cho chúng con trở về với bản chất của mình, trở về với nguồn cội của mình. Chúng con chỉ tìm được chính mình, khi chúng con tìm về với Cha. Xin đừng để chúng con vong thân, đừng để chúng con bị tha hoá. Hạnh phúc đích thật của chúng con chỉ có ở trong Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

GM Giuse Nguyễn Năng